شرکت داروسازی فارابی

من به هیچ وجه اجازه نمی دهم که شرایط مرا نا امید کند،

سه چیز لازم برای رسیدن به هدف با ارزش عبارت است از کار، استقامت و عقل سلیم.